Biwel

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: BIWEL SALUT EMPRESARIAL SL (en endavant, l’ “Empresa” o el “Responsable”). 
CIF: B55205108
Domicilio:  C/ DE LA PAU Nº 1 – 17240 – LLAGOSTERA – GIRONA
Telèfon: 938323751 
Correu electrònic per a les comunicacions en matèria de protecció de dades: info@biwel.cat

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no es contradiu en el mencionat Reglament, pel disposat en el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Al facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes expressats aquí.

L’Empresa podrà modificar la present Política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recopilen per determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

La empresa té  Delegat de Protecció de Dades.

Nom: Jaume Montoliu Luque

Correu electrònic: info@lopdmontoliu.es

2.FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALES

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

– La prestació dels serveis oferts mitjançant el lloc web

– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost / sol·licitud i / o la signatura d’un contracte mercantil.

– Enviament per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que revoqui o es sol·liciti la limitació del tractament. En tal caso, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3.LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés concedit mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Empresa  mitjançant els comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

4.MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5.CESSIÓ DE DADES

En cap cas es preveu la cessió de dades a tercers ni transferències internacionals de les seves dades, excepte per al compliment de les obligacions legalment establertes.

6.DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 938323751 i el correu electrònic: info@biwel.es. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.